Reglament de joc

I - EL CAMP DE JOC1.- DIMENSIONS
El camp de joc tindrà unes dimensions compreses entre 1,50 m. i 1,65 m. de llargada i 1,00 m. a 1,10 m. d’amplada.

Perimetralment es deixaran uns marges de 7 cm. com a mínim i el conjunt es rematarà amb unes proteccions perimetrals d’alçada suficient per evitar que els botons caiguin a terra.

El camp de joc tindrà tres zones paral·leles a les línies de fons:
· Una “zona central o neutral” de 30 cm. de llarg, delimitada per dos línies paral·leles a la línia del mig del camp i tangents al cercle central.
· Dues “zones de gol” o “zones de defensa”, segons l’equip a que faci referència, de 60 a 67,7 cm. de llarg cadascuna, delimitades per la zona neutral i les respectives línies de fons.

2.- TRAÇAT DEL CAMP DE JOC

Es realitzarà amb línies d’un gruix aproximat de 2 mm. pintades amb un material estable que no formi relleus ni reguerols, i d’un color que es distingeixi fàcilment sobre el camp de joc, d’acord amb el dimensionat del dibuix de la pàgina anterior.

Les línies de senyalització del camp de joc formen part de les zones que delimiten. (En les àrees, son àrea i a les zones neutrals son zona neutral)

3.- CARACTERÍSTIQUES DEL CAMP DE JOC

Serà una superfície plana i llisa, d’un material que permeti el correcte i uniforme desplaçament dels botons i la pilota. L’acabat serà opac, de manera que no reflecteixi la llum, i a ser possible de color verd herba.

4.- SUPORT DEL CAMP DE JOC

El camp de joc estarà situat a una alçada entre 75 i 85 cm. sobre un suport consistent, estable i anivellat.

Per sobre del camp de joc no hi haurà cap obstacle que estigui a menys de 2 m. de terra.

Al voltant del camp de joc hi haurà una distància lliure mínima de 60 cm. que permeti els moviments dels jugadors.

5.- LES PORTERIES

Els pals i travesser seran de material rígid d’un gruix de 2 mm. Les mides interiors entre pals seran de 15 cm. de llargada i 3,5 cm. d’alçada i disposaran d’una protecció adequada (malla, xarxa, etc.) de manera que la pilota, si entra, pugui quedar-se a l’interior de la porteria.

6.- COMPLEMENTS

Es disposarà d’un cronòmetre per mesurar el temps de joc i sempre que es pugui d’un marcador per senyalitzar el resultat del partit.

Hi haurà il·luminació suficient situada de tal manera que no es projectin ombres sobre el camp de joc.

7.- DURACIÓ DELS PARTITS

Tot i que la duració dels partits estarà fixada per l’organització de cada campionat, s’aconsella que siguin de dues parts de 15 minuts cadascuna amb un descans intermedi de 5 minuts.

Un cop començat un partit, el cronòmetre s’aturarà en les situacions següents :
· Després d’aconseguir un gol.
· Pel llançament d’una falta directe o penal.
· Per la pèrdua de la pilota.
· Per la substitució d’un jugador, només quan la pilota no estigui en joc.
· Per fer anotacions a l’acta.
· Per necessitat manifesta d’un dels jugadors o de l’àrbitre.
· Per impediments ocasionats per agents externs al joc.
· Per aclarir una jugada o un dubte del Reglament.

En aquells campionats que per poder complir un horari no fos premés l’aturada del cronòmetre, l’organització corresponent ho haurà de notificar als participants a la normativa del campionat.

II - LA PILOTA

1. La pilota serà un botó de 10 a 12 mm. de diàmetre i entre 1,5 i 2 mm. de gruix. El seu pes estarà entre 220 i 240 mg. La seva forma i pes estaran compensats per a que el seu desplaçament sigui pla i per lliscament, sense rodaments, i serà d’un color que destaqui sobre el color del camp de joc.

2. Cada equip presentarà una pilota reglamentària, s’escollirà una d’elles i l’altre quedarà en reserva.

3. La pilota no es podrà tocar amb les mans quan estigui en joc, excepte en el cas del llançament opcional després d’un blocatge de porter.

4. Es considerarà “jugar la pilota” quant un botó, en el seu torn de tirada, toca la pilota i la mou.

III - FORMACIÓ DELS EQUIPS I SUBSTITUCIONS

1. El partit el jugaran dos equips formats cadascun per onze botons un dels quals farà de porter. Cada equip senyalitzarà tots els seus botons amb distintius iguals, numerats.

2. S’anomenarà jugador a cadascuna de les dues persones que facin moure els botons del seu respectiu equip d’acord amb les normes d’aquest Reglament de joc.

3. El mínim de botons d’un equip serà de vuit; de no arribar a aquest número el partit no es podria fer o seria suspès si ja s’hagués començat.

4. La categoria dels botons estarà en funció del seu diàmetre :
· 1ª categoria : fins 2,5 cm.
· 2ª categoria : fins 3,0 cm.
· 3ª categoria : fins 3,5 cm.
· 4ª categoria : fins 4,0 cm.

L’alçada dels botons serà com a màxim d’1 cm. en totes les categories.

El porter tindrà 4 cm. de diàmetre i 1,5 cm. d’alçada, com a màxim, per a totes les categories.

La categoria o categories dels botons per formar un equip serà la reglamentada per la competició a la que correspongui el partit a jugar.

5. Es podran fer substitucions d’acord amb els criteris següents :

a) En partits oficials es podran fer tres substitucions per equip. Si el partit es amistós, ambdós equips restaran d’acord per a fer les substitucions que vulguin.

b) El botó substituït no podrà tornar a jugar durant el resta del partit. El porter per les seves especials característiques no podrà substituir a cap jugador de camp.

c) El botó substitut haurà de ser de la mateixa categoria del botó substituït. Si el reglament d’una determinada competició ho autoritza podrà ser de categoria diferent.

Per fer una substitució, la pilota no ha d’estar en joc i s’ha d’avisar prèviament a l’equip contrari.

De no fer-se així no s’autoritzaria la substitució i l’equip infractor seria castigat amb una falta lliure indirecte amb dret a passada llançada des de el lloc on estava el botó que anava a ser substituït.

IV - DESPLAÇAMENT DELS BOTONS

1. S’efectuarà una tirada per cada equip alternativament, amb set segons per fer-la.

Si un equip triga més de set segons en fer la seva tirada o en col·locar el porter, perdrà el torn de tirada o el dret a col·locar el porter i el torn passarà a l’equip contrari.

2. Els botons seran accionats per un botó que farà de tirador, mitjançant el seu desplaçament cap enrera sobre la superfície superior dels botons.

3. Després de fer una sacada de centre, de banda, de porteria, de falta lliure directe o indirecte i de còrner, el botó que hagi fet el llançament no podrà tornar a jugar la pilota fins que no l’hagi jugat qualsevol altre botó d’ambdós equips.

El porter després de fer un llançament opcional per blocar la pilota, sí que podrà tornar a jugar-la perquè la pilota no haurà deixat d’estar en joc.

4. Els botons sempre hauran de romandre amb la seva base sobre la superfície del camp de joc. Si, per qualsevol motiu involuntari, els botons resten capgirats, es procedirà a la seva correcte col·locació ocupant el mateix lloc, abans de la següent jugada.

5. Si, per qualsevol motiu, s’amunteguessin dos o més botons l’un sobre l’altre, es procedirà a la seva separació, col·locant-los correctament ocupant el mateix lloc però l’un al costat de l’altre, enretirant-los en direcció al costat que sobresurti del botó que està al damunt, abans de la següent jugada.

6. Un cop agafat o tocat amb la mà el botó escollit per posar la pilota en joc, en cap cas es podrà canviar per un altre. Si passés això, s’expulsaria el segon jugador tocat tot el temps que estès la pilota en joc fins que l’equip infractor hagués d’efectuar qualsevol servei, havent-lo de fer amb aquest botó expulsat si se'l vol recuperar per al joc.

7. Per efectuar una tirada, els jugadors només podran recolzar sobre el camp de joc els colzes i els avantbraços, estant especialment prohibit fer-ho amb el palmell de la ma oberta, i més hauran de tenir al menys un peu a terra.

8. Mentre que la pilota estigui en moviment, estant en joc, no es podrà efectuar cap tirada fins que s’aturi, tant si es desplaça plana com si ho fa rodant. Un cop la pilota s’hagi aturat, tirarà l’equip que tingui el torn de tirada i ho farà tant si la pilota s’ha quedat plana com si ha quedat de cantell.

9. Si durant un partit s’observa que un botó defectuós danya el camp de joc, s’aturarà el partit i se substituïrà aquest botó per un altre de la mateixa categoria. Aquest canvi contarà com un dels tres canvis previstos.

V - EL PORTER

1. El porter es col·locarà amb la mà: en la sacada inicial o després d’un gol, en el llançament d’una falta directa, quan el contrari avisa “ a gol”, o després d’un blocatge si opta per fer el llançament posterior.

La col·locació del porter després d’un avís de “xut a gol” s’haurà de fer des de darrera de la pròpia porteria.

2. S’entendrà com a blocatge :

a) Que el porter al tirar toqui la pilota quan aquesta estigui dins la pròpia àrea de porteria, i tots dos (pilota i porter) es quedin dins d’aquesta àrea. El porter podrà fer aquesta jugada estigui on estigui situat dins del camp de joc, i no necessàriament dins la seva àrea de penal. No es considerarà blocatge si després de fer-lo, la pilota rebota en un botó contrari.

No es considerarà blocatge si després de fer-lo, la pilota rebota en un botó contrari, encara que la pilota tornés a tocar el porter.

b) Quan el porter estigui dintre la seva àrea de penal en el seu torn de tirada i la pilota estigui tocant la seva línia de gol.

c) Quan la pilota quedi totalment per sobre o per sota del porter dintre la seva àrea de penal.

d) Quan el porter rebi una passada estant situat dins la seva àrea de porteria i la pilota quedi també dins d’aquesta àrea sense haver-la tocat cap botó contrari.

Si després de fer el blocatge, la pilota rebotés en un altre botó del seu equip i tornés a produir-se blocatge, també seria considerat vàlid. En aquest cas la jugada podria seguir opcionalment com a blocatge o com a passi, podent jugar en aquesta última opció qualsevol altre botó de l’equip.

Un cop el porter faci el blocatge, serà opcional fer el llançament posterior que sempre s’haurà de fer amb el porter, i no tindrà dret a passada.

No es podran moure els botons propis ni contraris, ni entraran al camp aquells que es trobin fora dels seus límits, ja que no es tracta d’un servei de porta si no d’esbargir la pilota que en cap moment ha deixat d’estar en joc.

Per fer el llançament opcional posterior al blocatge, es podrà agafar el porter i la pilota amb la mà i posar-los a qualsevol punt de l’àrea de porteria pròpia. No obstant, si el porter després de fer el blocatge queda en posició de fer un passi, i el fa, el seu equip podrà seguir jugant dins del seu torn de tirada.

3. Quan el porter no es trobi a la pròpia àrea de penal, perdrà tots els drets de col·locació convertint-se en un botó més de camp fins que s’hi torni a situar.

4. Pel porter, i exclusivament per a ell, la zona interior de la pròpia porteria es considerarà àrea de penal. Malgrat això, quan el porter entri dintre la seva porteria i la pilota surti fora del camp de joc, el porter es podrà situar tocant la línia de gol per la part exterior de la porteria, a qualsevol lloc entre els seus pals.

5. En el cas que el porter entri dins la seva porteria impulsat per un botó contrari, podrà reintegrar-se al joc amb les mateixes condicions que qualsevol altre jugador, situant-se tocant la línia de gol per la part exterior de la porteria i entre els seus pals, pel lloc per on hi havia entrat.

VI - ELS BOTONS DE CAMP

1. Els botons que estiguin situats totalment fora del camp de joc, excloent-hi en el cas del porter la zona interior de la pròpia porteria, es considerarà que estan fora del joc, i per tant no hi poden participar-hi.

2. Els botons que surtin totalment fora del camp de joc pel seu propi impuls després de jugar la pilota, o de ser impulsats per un botó contrari sense ser falta, podran reintegrar-se automàticament al joc amb les següents condicions:

Es situaran amb el seu diàmetre sobre la línia de fora pel mateix lloc per on han sortit, excepte si han entrat en una porteria; en aquest cas se situaran amb el seu diàmetre sobre la línia de fons, fora de la porteria, i pel cantó del pal més proper al lloc on havien sortit, però totalment dins l’àrea de porteria.

S’hauran de deixar separats 8 cm. (4 dits) del botó contrari en posició atacant més proper a la pilota, hauran d’estar un torn sense jugar però podran rebre passades, i després podran tornar a entrar en joc.

Si el porter surt del camp de joc per la línia de fons, dins la seva àrea de penal, en les mateixes condicions descrites, un cop reintegrat al joc, podrà ser col·locat amb la ma a la primera jugada cas que rebés un avís de “xut a gol”.

3. Els botons que surtin totalment fora del camp de joc pel seu propi impuls sense jugar la pilota, podran reintegrar-se al joc en les mateixes condicions de l'apartat anterior, però hauran d’esperar a que la pilota deixi d’estar en joc.

4. Moure qualsevol botó propi o contrari de manera voluntària o jugar la pilota quant no sigui el torn de fer-ho, serà mereixedor de falta lliure directe si aquestes faltes s’han comes totalment dintre la zona de gol de l’equip contrari; de no ser així serien sancionades amb falta lliure indirecte amb dret a passada, des del lloc on es va moure el botó.

VII - LA PASSADA

1. Es considerarà passada i permesa una tirada addicional a l'equip que desprès de efectuar una tirada, la pilota toqui exclusivament a un altre o altres botons del mateix equip.

2. Es permetrà un màxim de quatre passades consecutives i una tirada addicional, però no s’autoritzarà més d’un passi amb la pilota tocant un botó. En aquest últim cas, si la pilota després de fer-se el passi torna a quedar tocant algun dels botons que han intervingut en la jugada (passador ó receptor), es sancionarà a aquest equip amb falta lliure indirecta. Si abans de la primera tirada del torn d’un equip la pilota ja estigués tocant un botó d’aquest equip, no comptabilitzarà com a passi aquesta primera jugada.

Quan només intervinguin dos botons fent-se passades, el número de passades quedarà limitat a dos i una tirada addicional.

3. Consideracions a la passada:

· La passada sempre es una jugada opcional, mai obligatòria.
· Els pals de les porteries son neutrals i el rebot de la pilota en ells no desfà la passada.
· Perquè hi hagi passada després d’una tirada, la pilota s’haurà de moure.

4. Quan els serveis de porta, banda o còrner siguin producte de rebots en qualsevol botó, no hi haurà dret a passada. Si la pilota surt fora impulsada directament per un botó, sí que hi haurà dret a passada.

5. En un servei de porteria, només es considerarà passi si la pilota traspassa totalment la línia de l’àrea de penal.

6. En un tir lliure indirecte, sacada de banda o de còrner, només es considerarà passada si el segon botó en tocar la pilota es a una distància mínima de 15 cm. del lloc del llançament.

7. No es considerarà passi si la pilota està tocant simultàniament a dos o més botons d’un mateix equip i al tirar un d’ells s’enretira sense que la pilota es mogui.

VIII - INICI DEL JOC

1. El servei inicial d’un partit el farà l’equip considerat com a visitant, mentre que l’equip local ho farà a la segona part. En el cas que no hi haguessin equips considerats com a local ni visitant es sortejaria el xut de centre. La pilota es col·locarà en el centre geomètric del camp de joc i la sacada inicial es farà xutant la pilota en direcció al camp contrari, amb dret opcional a passada i tirant la pilota més enllà del cercle central. No serà vàlid el gol directe ni de rebot en el servei inicial i per poder xutar a gol farà falta que l’equip contrari hagi fet el primer torn de tirada.

2. Abans d’una sacada de centre es posicionaran tots els botons totalment dintre el propi camp de joc i a més els de l’equip que no el fa, els col·locarà en primer lloc i a l’exterior del cercle central.

Per tal de poder fer la passada en direcció al camp contrari, s’autoritzarà a l’equip que faci la sacada a col·locar els botons passador i receptor a ser situats, com a màxim, amb el seu diàmetre sobre la línia central del camp amb una separació mínima entre ells de 4 dits (8 cm.). Aquest posicionament serà exclusiu per a les sacades amb passada.

3. Després de marcar-se un gol, el joc es reprendrà de la mateixa manera per part de l’equip que l’ha encaixat.

4. En el cas d’una aturada accidental del joc, es procedirà a un bot neutral des del lloc on era la pilota, sense permetre xutar a gol en la primera jugada posterior de cada equip. Farà la primera tirada l’equip que li hagi quedat la pilota més a prop d’un botó seu, i la podrà fer qualsevol botó d’aquest equip.

5. Abans de l’inici de la segona part d’un partit, els equips canviaran la seva posició en el camp, ocupant la meitat del terreny de joc que a la primera part ocupava l’equip contrari.

IX - PILOTA EN JOC O FORA DE JOC

1. La pilota estarà en fora de joc. . : Quan traspassi completament la línia de gol
                                                       Quan toqui o traspassi les línies de fons o de banda.
                                                       Quan es produeixi una falta.
                                                       Quan la pilota quedi sobre o sota d’un botó sense dret a tirada.
                                                       Quan l’àrbitre aturi el partit.
                                                       Quan toqui qualsevol persona o objecte no participant.
                                                       Si toca l’àrbitre.

2. La pilota continuarà en joc. . . . : Quan toqui la línia de gol, sense travessar-la
                                                      Després d’un blocatge de porter.
                                                      Quan s’apliqui la llei de l’avantatge.
                                                      Si rebota en els pals de les porteries i torna al camp de joc.
                                                      Quan la pilota quedi sobre o sota d’un botó amb dret a tirada.

3. Quan el partit hagi de ser interromput per motius que hagin alterat el partit, s’aturarà el cronòmetre i per a reiniciar el joc l’àrbitre llançarà un bot neutral en el lloc on es trobava la pilota en el moment de l’interrupció.

Si els motius de la interrupció no haguessin alterat el partit, s’aturarà el cronòmetre igualment però el joc es reiniciarà continuant amb les mateixes condicions existents en el moment de l’interrupció.

4. La pilota per estar en joc després dels serveis de banda, còrner i faltes lliures directes o indirectes, s’haurà de desplaçar més enllà de 15 cm. i no tocar cap botó abans de recorreguda aquesta distància. L’equip que no ho faci així, perdrà el servei, passant aquest al contrari, que el llançarà des del mateix lloc, sempre sense dret a passada, podent, si es vol, continuar la jugada emparant-se en la “Llei de l’avantatge”. En el cas de còrner el servei passarà a ser de porta.

En els serveis de banda i còrner la pilota després del llançament, per estar en joc, haurà d’entrar totalment dintre el camp de joc. L’equip que no ho faci així també perdrà el servei.

5. Quan la pilota quedi completament sobre o sota d’un botó, es considerarà falta indirecta quan el torn de tirada següent està en possessió de l’equip contrari. En aquest cas, s’enretirarà aquest botó 8 cm. (4 dits) en direcció al centre de la seva porteria i a continuació, l’equip que tingui el torn de tirada farà una sacada en el lloc on estava la pilota, amb dret a passada però sense poder xutar a gol fins que l’equip contrari no hagi jugat.

En el cas que el torn de tirada el tingui l’equip del botó que té a sobre o sota la pilota, serà aquest botó, i només ell, el que haurà de efectuar la tirada fent que la pilota quedi en disposició de ser jugada.

Un botó amb la pilota a sobre és susceptible de tirar a gol per impuls propi i el gol es considerarà com a vàlid.

X - GOL MARCAT

1. S’aconsegueix un gol quan la pilota, estant en joc, traspassi completament la línia de gol entre els pals i per sota el travesser de forma reglamentària, d’acord amb la regla XI.

2. L’equip que marqui més gols vàlids guanyarà el partit. Si els dos equips aconsegueixen el mateix nombre de gols, el partit quedarà empatat.

3. Si es produeix gol en pròpia porteria de l’equip que ha jugat la pilota, es concedirà gol només en el cas que la pilota estigués situada completament dins de la zona defensiva d’aquest equip. Si la pilota surt d’aquesta zona i després de rebotar en qualsevol botó o “rodolar” s’introdueix a la porteria de l’equip que ha fet el xut, el gol també serà vàlid.

4. No serà vàlid el gol aconseguit directament ni de rebot, en els serveis de porteria, centre, banda i faltes indirectes. En el cas que la pilota entrés en la porteria pròpia, es faria un llançament de còrner, i si entrés en la porteria contraria es faria un llançament de porteria.

XI - XUT A GOL

1. Quan un equip vulgui xutar a porteria contrària per aconseguir un gol, haurà d’avisar de la seva intenció dient : “A gol”. Després d’aquest avís, l’equip contrari si tingués el porter situat dintre o sobre les línies de la seva àrea de penal, disposarà de set segons per col·locar-lo manualment, i ho haurà de fer des de darrera la seva porteria.

Aquests set segons l’àrbitre els assenyalarà físicament amb els dits d’una ma, i en el moment de complir-se el setè segon dirà : ¡Temps!. En aquell moment el jugador que està col·locant el seu porter l’haurà de deixar immediatament i l’equip contrari podrà xutar a gol. En el cas que el partit es jugués sense àrbitre, contaria els set segons el jugador que fa el xut a gol.

Si el porter es col·loca abans, l’equip defensor podrà donar la conformitat verbal del xut a gol, que serà obligatòriament qualsevol de les paraules : “Endavant”, “Tira” o “Val”.

Aquesta regla també s’aplicarà amb el temps del partit exhaurit, si l’avís de xut a gol ja s’hagués fet abans.

Aquesta regla no afecta als gols directes en pròpia porteria (veure regla X-3), però sí als tirs lliures directes i còrners.

El “xut a gol” es podrà fer amb qualsevol botó de l’equip que ho hagi sol·licitat, que estigui dins el camp de joc i amb torn de tirada, excepte un botó acabat de reintegrar-se que no ho podrà fer fins després d’esperar un torn de tirada.

2. Només es podrà tirar “a gol” quan la pilota, estant en joc, estigui situada completament dins la zona de gol de l’equip atacant. Si la pilota després de xutar a gol surt de la zona de gol, rebota en qualsevol botó o “rodola”, torna a entrar en aquesta zona de gol i s’introdueix a la porteria contrària, el gol també serà legal.

3. Només es podrà xutar a gol després d’una passada quan el botó que hagi rebut la última passada estigui situat a la zona neutral o a la zona d’atac del seu equip. Les línies que delimiten la zona neutral, es consideren zona neutral, i per tant si un botó està situat sobre d’aquestes línies, podrà xutar a gol.

4. No tindrà validesa dir “a gol” fins que la pilota no estigui totalment aturada.

5. Encara que hagi sonat el final del partit, si hi ha una situació prèvia de: penal, falta directe, o còrner amb dret a passi, el llançament corresponent es farà igualment encara que no s’hagués dit a gol, perquè s’entén que son jugades de gol per si mateixes. En totes aquestes situacions, només es considerarà gol si ha estat aconseguit en primera jugada.

6. Estant la pilota en joc, en totes les jugades de “xut a gol”, estigui on estigui situada la pilota, i després de rebre l’avís pertinent de l’equip contrari, el porter contrari, si està situat dintre la seva àrea de penal, podrà ser col·locat amb la mà a qualsevol punt de l’àrea de porteria.

En el cas que la pilota, abans del xut a gol, estigués situada dins d’aquesta àrea de porteria, el porter hauria de situar-se per darrera d’una línia imaginària paral·lela a la línia de gol que formarien les parts del porter i de la pilota més allunyades de la porteria.

El portrer sempre es podrà deixar en el lloc on estigués situat abans de l'avís de "xut a gol".

7. Quan un equip avisa “a gol”, no està obligat ni a tirar a porteria ni a indicar amb quin botó ho farà, a excepció dels penals i tirs lliures directes en els quals s’haurà d’especificar quin botó els llançarà.

8. Quan es diu “a gol”, i un cop col·locat el porter d’acord amb el primer paràgraf d’aquest article, estarà prohibit tornar a tocar el porter. Si es tornés a tocar, l’equip infractor seria sancionat amb penal.

Si a l’esmentada jugada, després del llançament a gol, la pilota toqués qualsevol part del cos de l’infractor situada dins dels límits del camp, es donarà gol.

XII - FALTES

1. FALTES DIRECTES

Estant la pilota en joc, seran considerades faltes directes i castigades amb tir lliure directe amb dret opcional a passada, des de el lloc on s’han comès, si han estat comeses dins la zona defensiva de l’equip infractor, i per tant penal si ha estat dintre de l’àrea de penal, les següents accions :
· Un botó sense jugar prèviament la pilota, toca un botó contrari.
· Un botó, sense tocar la pilota, toca a un altre botó del mateix equip i aquest a un botó de l’equip contrari.
· La pilota aturada o amb moviment, estant en joc, és tocada voluntàriament pel tirador o qualsevol part del cos d’un jugador.
· Moure voluntàriament qualsevol botó propi o contrari.
· Tocar o jugar la pilota quan no es tingui el torn de fer-ho, si l’equip contrari a avisat de “xut a gol”
· Tornar a tocar el porter un cop donada la conformitat de xut “a gol”.

També serà considerada falta directa però castigada amb tir lliure directe des del lloc on es trobi la pilota, i per tant penal si es trobés dins l’àrea de penal de l’equip infractor, la següent acció :

· No col·locar el porter des de darrera la pròpia porteria després d’un avís de xut “a gol” de l’equip contrari.

2. FALTES INDIRECTES

Estant la pilota en joc, seran considerades faltes indirectes i castigades amb un tir lliure indirecte amb dret opcional a passada, des del lloc on s’han comès, però que per xutar a gol farà falta una segona passada, les següents accions :

a) Faltes comeses fora la zona defensiva de l’equip infractor o sobre la línia que la delimita
· Un botó, sense tocar la pilota, toca un botó contrari.
· Un botó, sense tocar la pilota, toca a un altre botó del mateix equip i aquest a un botó de l’equip contrari.
· La pilota aturada o en moviment, estant en joc, es tocada voluntàriament pel tirador o qualsevol part del cos d’un jugador.
· Moure voluntàriament qualsevol botó propi o contrari.

b) Faltes comeses a qualsevol lloc del camp de joc
· Jugar la pilota quan no es tingui el torn de fer-ho.
· Tirar quan no es tingui el torn de fer-ho, tirar amb un botó situat fora del camp de joc, o tirar amb un botó acabat de reintegrar-se sense esperar-se el torn sense jugar.
· Tornar a jugar la pilota el mateix botó que ha fet una sacada, sense que l’hagi jugat un altre botó, encara que sigui com a conseqüència de ser empentat per un altre botó del mateix equip.
· Fer una substitució en condicions no autoritzades.
· La pilota estant en joc, rebota involuntàriament en el tirador o qualsevol part del cos del jugador després d’haver tirat.
· Interposar-se entre la pilota i el botó contrari situat en posició atacant més proper a la pilota, sense haver-la tocat prèviament i impedint que la pugui jugar (el botó obstruït no “veu la pilota”), a menys que el botó que faci l’obstrucció quedi en posició paral·lela o d’atac respecte a la línia de fons de la porteria contrària. La posició d’atac d’un botó queda determinada per la direcció i sentit que te la línia imaginària que formin els centres del botó i la pilota respecte a la línia de fons de la porteria contrària.
No obstant això, el porter podrà fer obstrucció a qualsevol botó quan la pilota estigui situada a la seva àrea de porteria i ell, al fer l’obstrucció, quedi també en aquesta àrea.
Si el botó contrari situat en posició atacant més proper a la pilota ja estigués obstruït, es podrà obstruir qualsevol altre botó. Tampoc serà falta obstruir un botó quan ja estigui obstruït.
· Quan la pilota quedi sobre o sota d’un botó només es considerarà falta quan el torn de tirada següent sigui del equip contrari. excepte en el cas dels porters dintre la seva àrea de porteria que es considerarà bloqueig.
També es considerarà falta indirecte si el botó al que li ha quedat la pilota sobre, al tirar no aconsegueix que la pilota es dipositi sobre el camp de joc.
En el cas que al tirar la pilota quedés sobre d’un altre botó del mateix equip, s’aplicaria el primer paràgraf d’aquesta falta.
· Part de la pilota queda sota o sobre d’un o més botons del mateix equip i en la següent tirada l’equip que li passi això no col·loca la pilota en la seva posició normal.
· Obstruir per bloqueig l’accés a la pilota d’un botó contrari de 4 cm. de diàmetre. S’exceptua el posicionament del porter dins la pròpia àrea de porteria, excepte en la col.locació per un avís de “xut a gol”.
· En les sacades de centre la pilota no surt del cercle central. La falta es llançarà des de el lloc on hagués quedat aturada la pilota.
· En els serveis de porta la pilota no surt de l’àrea de penal. La sacada de la falta es farà en el lloc on hagués quedat la pilota.
· Al posar qualsevol pilota en joc no es toca i al repetir la sacada es torna a fallar.
· Un botó juga la pilota quan aquesta encara està en moviment.
· Fer dos blocatges consecutius el porter.
· Fer dos passis consecutius amb la pilota tocant un botó que ja hagi participat en la jugada anterior (passador o receptor).
· Xutar a gol sense rebre la conformitat verbal de l’equip contrari.

3. Totes les faltes i sancions que beneficiïn a l’equip que no les ha comès, podran ser suplides per la “Llei de l’avantatge”, incloent les sacades mal fetes. Aquesta decisió correspondrà a l‘equip que no hagi fet la falta. En el cas que es cometi més d’una falta en una mateixa jugada, només es tindrà en compte la primera d’elles.

4. Un botó no podrà ser objecte ni ocasionar cap falta si no es dins del camp de joc.

Si un botó després de tirar, surt fora del camp i torna a entrar després de rebotar a les proteccions perimetrals i mou qualsevol botó, no es considerarà falta. El botó que ha sortit es deixarà fora del camp de joc prop d’on ha sortit si no hagués jugat la pilota o sobre la línia perimetral per on ha sortit si l’hagués jugat, i el botó mogut i la pilota es tornaran a deixar en el lloc on eren.

XIII - TIRS LLIURES

1. Els tirs lliures es classifiquen en dues categories :

a) Directes, en els quals es pot fer gol directament. La passada és opcional.

b) Indirectes amb dret a passada però que per xutar a gol farà falta una segona passada.

2. Quan es produeixi un tir lliure directe es podran recol·locar tots els botons per tot el camp, inclosos els que estan fora, en el següent ordre :
    1er) Tots els botons de l’equip atacant, a excepció del porter i el que executa la falta.
    2ón) Tots els botons de l’equip defensor, a excepció del porter, que es situaran com a mínim a 15 cm. del lloc de la pilota.
    3er) El botó que llança la falta i el porter de l’equip atacant.
    4t) El porter de l’equip defensor.

3. En el llançament d’un tir lliure indirecte, si l’equip que fa el llançament ho creu necessari, la separació dels botons haurà de ser de 8 cm. (4 dits) de la pilota, en la direcció que te el botó que s’enretira amb respecte a la pilota. En els casos d’obstrucció o quan la pilota quedi sobre o sota d’un botó, el botó infractor s’enretirarà amb respecte al centre de la seva porteria.

4. Les faltes indirectes comeses a l’interior de l’àrea de porteria, es llançaran des del punt de la frontal d’aquesta àrea més proper al lloc on s’ha comès la falta.

XIV - PENAL

1. Si un botó comet una falta directe dintre l’àrea de penal pròpia o sobre les línies que la delimiten, el seu equip serà castigat amb penal.

2. El llançament es farà situant la pilota en el punt de penal de l‘àrea on s’ha comès la infracció, i a excepció del botó que faci el llançament i del porter adversari tots el demés jugadors hauran d’estar fora d’aquesta àrea i a 15 cm. de la pilota.

3. Un cop estigui col·locat el botó que llançarà el penal, es col·locarà el porter adversari que es situarà tocant la línia de gol pròpia.

4. Quan es produeixi un penal, l’equip que hagi de llançar-lo no caldrà que avisi “a gol” ja que aquest avís es dona per sobreentès.

XV - SERVEI DE BANDA

1. Quan la pilota toqui o traspassi la línia de banda, serà posada novament en joc per un botó de l’equip contrari del que l’ha tocat per última vegada abans de sortir del camp.

La pilota es col·locarà tocant la línia de banda en el lloc pel qual hagi sortit, i es llençarà dins del camp de joc en qualsevol direcció.

Si l’equip que fa el llançament ho creu necessari, la separació dels botons haurà de ser de 8 cm. (4 dits) de la pilota, en la direcció que te cada botó que s’enretiri amb respecte a la pilota.

2. Els serveis de banda podran ser:

a) Amb dret a passada quan la pilota surti directament impulsada per un botó. El rebot en els pals de les porteries no desfà el dret a passada.

b) Sense dret a passada quan la pilota surti després d’un rebot en un botó de qualsevol d’ambdós dos equips.

3. No es podrà fer gol directament ni de rebot d’una sacada de banda.

4. En el serveis de banda amb dret a passada, es necessitarà un mínim de dues passades per poder tirar a gol. Si no s’aconsegueix la segona passada i l’equip contrari no refusa la pilota, també es podrà tirar a gol.

XVI - SERVEI DE PORTERIA

1. Quan la pilota toqui o traspassi la línia de fons, o traspassi la línia de gol entre els pals i el travesser sense ser gol vàlid, després d’haver estat tocada en darrer terme per un botó atacant, es concedirà sacada de porteria a l’equip defensor.

2. El servei de porteria podrà efectuar-se des de qualsevol lloc de l’àrea de porteria i amb qualsevol botó de l’equip defensor. Només es podrà moure el botó que faci la sacada.

3. Els serveis de porteria podran ser:

a) Amb dret a passada quan la pilota surti directament impulsada per un botó atacant. El rebot en els pals de les porteries no desfà el dret a passada.

b) Sense dret a passada quan la pilota hagi sortit després d'un rebot en un botó atacant.

4. En el serveis de porta amb dret a passada, es necessitarà un mínim de dues passades per poder tirar a gol. Si no s’aconsegueix la segona passada i l’equip contrari no refusa la pilota, també es podrà tirar a gol.

XVII - CÓRNER

1. Quan la pilota toqui o traspassi la línia de fons o la línia de gol entre els pals i el travesser sense ser gol vàlid, després d’haver estat tocada en darrer terme per un botó defensor, es concedirà sacada de còrner a l’equip atacant.

Si l’equip que fa el llançament ho creu necessari, la separació dels botons haurà de ser de 8 cm. (4 dits) de la pilota, en la direcció que te cada botó que s’enretiri amb respecte a la pilota.

2. La sacada de còrner la farà qualsevol botó de l’equip atacant i la pilota es col·locarà tocant les línies de banda i de porteria en la cantonada del costat per on ha sortit la pilota.

3. Els serveis de còrner podran ser :

a) Directes: amb dret a passada i possibilitat de gol.
   · Si la pilota surt directament impulsada per un botó defensor. El rebot en els pals de les porteries no desfà el dret a passada.
   · Si com a conseqüència d’un xut a gol, la pilota surt després de rebotar darrerament en un botó defensor situat a la seva àrea de porteria.

b) Indirectes: sense dret a passada ni possibilitat de gol.
   · Qualsevol altre situació provinent d’un darrer rebot en un botó defensor.

4. Sacada de còrner :

a) Directe:
   · Es podrà fer gol de llançament directe o de primer rebot en un botó atacant.
   · No valdrà el gol fet de rebot en un botó defensor, encara que posteriorment la pilota rebotés en un botó atacant. En aquest cas el joc continuaria amb una sacada de porteria sense dret a passada per tractar-se d’un rebot.
   · Si la pilota rebota en un botó defensor situat a la seva àrea de porteria i torna a sortir a còrner, es tornarà a tirar còrner per tractar-se d’un xut a gol. La sacada d’aquest còrner es podrà repetir fins a dues vegades consecutives, després, l’equip atacant perdria el torn i passaria a ser sacada de porteria sense dret a passada per tractar-se d’un rebot.
   · Si la pilota rebota en un botó defensor situat fora de la seva àrea de porteria i torna a sortir a còrner, aquest no es llançaria i passaria a ser sacada de porteria sense dret a passada per tractar-se d’un rebot.

b) Indirecte:
   · No valdrà el gol directe ni de rebot a qualsevol botó. En aquest cas el joc continuaria amb una sacada de porteria amb dret a passada si ha estat gol directe, o sense dret a passada si ho ha estat de rebot.
   · Si la pilota rebota en un botó defensor situat a qualsevol lloc del camp de joc i torna a sortir a còrner, aquest no es llançaria, i passaria a ser sacada de porteria sense dret a passada per tractar-se d’un rebot.

XVIII – ELS JUGADORS

1. Cadascun dels equips que disputin un partit serà conduït només per un jugador, excepte en aquells campionats que les normes autoritzin un altre nombre de jugadors (per parelles, per línies, etc.).

2. El comportament d’aquests jugadors serà en tot moment correcte i esportiu, col·laborant amb l’àrbitre i amb el jugador contrari per aconseguir el bon desenvolupament del joc.

3. Durant la celebració d’un partit oficial, i es recomanable també en els amistosos, els jugadors no podran menjar, beure ni fumar.

4. Quant un jugador tiri, l’altre jugador haurà d’estar quiet, callat i enretirat sense tocar el tauler de joc, ni interferir en la tirada de l’altre jugador.

5. No es podrà desaprovar amb gestos o paraules les decisions arbitrals, ni es podrà buscar la complicitat dels espectadors envers aquestes decisions, ni dirigir-se al jugador contrari per reclamar o discutir.

6. No serà premés repenjar-se sobre el camp de joc amb el palmell obert de la ma amb que no es tira, llevat que es porti posat un guant, i a més hauran de tenir al menys un peu a terra.

7. Els jugadors no infringiran permanentment les regles de joc.

8. No s’acceptarà cap sistema de pèrdua deliberada de temps (tirar pilotes fora del camp de joc o a terra, retardar les postes de pilota en joc, entretenir-se abans de tirar, etc.).

9. No es podrà canviar el número o identificació dels botons amb l’ànim de confondre o treure avantatge.

10. Estarà prohibit abandonar el partit sense una causa justificada.

11. Cap jugador podrà prendre prerrogatives pròpies de l’àrbitre.

Tots aquests comportaments inadequats no seran sancionats amb cap tipus de falta per tal de no alterar el reglament de joc, però seran valorats immediatament per l’àrbitre, que donarà oportunitat al jugador infractor de corregir la seva actitud o comportament fent-li una amonestació verbal.

12. Serà motiu d’expulsió immediata del jugador infractor i suspensió del partit :

a) Comportar-se de forma violenta ja sigui personalment o amb el joc.

b) Actuar de manera injuriosa o grollera.

c) Reincidir després de haver estat amonestat per l’àrbitre.

XIX – L’ÀRBITRE

1. A tots els partits oficials serà obligatòria l’actuació d’un àrbitre, cas que ho sol.licités com a mínim un dels dos contrincants, que serà escollit d’acord amb les normes específiques de cada campionat.

Seguirà el partit fora de la vertical del camp de joc, sense destorbar els moviments del jugadors i només es situarà sobre d’ell quan el joc estigui aturat.

2. L’àrbitre serà l’únic responsable de controlar el partit i actuarà en les situacions següents :

a) En el cas que els jugadors no es posin d’acord en una situació d’apreciació. Serà una tercera opinió vinculant, es a dir, que en qualsevol moment del partit podrà ésser consultat per un dels dos contrincants i només en aquell moment podrà decidir. Una vegada consultat, la seva decisió serà irrevocable.

b) Quan no es compleixin les regles de joc i cap dels dos jugadors se’n adoni. L’àrbitre tindrà l’obligació d’avisar els contrincants de l’error produït, i aquests d’aplicar correctament el reglament.

3. En un partit només hi hauran tres opinions, la dels dos contrincants i la del àrbitre d’acord amb el paràgraf anterior. No tindrà cap validesa l’opinió d’altres persones que en aquell moment puguin ser espectadors a les quals l’àrbitre podrà sol·licitar silenci, i en cas de persistir, demanar que es retirin de les proximitats del camp de joc. Al mateix temps, ni els jugadors ni l’àrbitre podran consultar a terceres persones cap decisió. En cas de dubte, es pararà el cronòmetre i es consultarà el reglament.

4. L’àrbitre serà l’únic responsable d’escriure l’acta en les competicions que la requereixin, tant les alineacions d’ambdós equips com el desenvolupament del joc. Cap dels dos jugadors podrà tocar l’acta ni per apuntar un gol, ja que es important que l’àrbitre controli tots els fets del partit.

5. L’àrbitre podrà informar al Comitè de Competició, mitjançant un escrit en la mateixa acta, sobre els incidents que puguin succeir durant un partit. Només a requeriment del Comitè de Competició s’escoltaran les al·legacions de les dues parts afectades.

6. L’àrbitre serà l’únic encarregat de controlar la duració del partit, posant en marxa i aturant el cronòmetre quan ell ho cregui convenient d’acord amb el reglament.

7. També haurà de controlar el temps que tarda cada jugador en fer la seva tirada, sancionant-lo amb un canvi de torn sense tirar si considera que de manera voluntària i amb la finalitat de perdre temps un jugador sobrepassa 8 segons per fer la tirada. També avisarà al jugador que per lentitud permanent amb la seva forma de jugar infringeixi de forma continuada aquesta norma, avisant-lo prèviament i aplicant-li el reglament si persisteix en la seva actitud.

8. Vigilarà que tots els botons portin la corresponent identificació abans de començar un partit, així com les mides del botons que hauran de complir la normativa de la competició. Si no es compleix alguna d’aquestes dues normes, l’àrbitre farà canviar els botons no reglamentaris per d’altres que les compleixin.

9. Amonestarà o expulsarà als jugadors d’acord al article XVIII-12 d’aquest reglament.

10. Si l’àrbitre considera que el partit ha arribat a una situació en que el joc està alterat i no es donen les condicions necessàries pel seu correcte desenvolupament, el suspendrà i exposarà els fets a l’acta.